Międzyszkolny Konkurs Recytatorski wierszy o Toruniu „Moje miasto”
6 lutego 2018
Zapisy do oddziału przedszkolnego i klasy I szkoły podstawowej
27 lutego 2018

Rekrutacja do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2018/2019

Rekrutacja do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2018/2019

1 marca 2018 r. rusza rekrutacja do prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń  publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowej przyjmowane są do klasy pierwszej na podstawie zgłoszenia rodziców. Natomiast dla kandydatów spoza obwodów określone zostały kryteria. Rekrutacja potrwa do 16 maja 2018 r. Określone zostały również terminy rekrutacji do oddziałów sportowych
i dwujęzycznych wyższych niż klasa pierwsza w szkole podstawowej. Nabór do nich rozpoczyna się 18 kwietnia 2018 r. i potrwa do 17 maja 2018 r.

 

Szczegółowe terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do:

  • przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
  • klas pierwszych w szkołach podstawowych,
  • oddziałów sportowych i dwujęzycznych wyższych niż klasa pierwsza w szkołach podstawowych,

zostały określone w zarządzeniach Prezydenta Miasta Torunia z dnia 24 stycznia 2018 r.
i z dnia 31 stycznia 2018 r. Przedstawiamy je w załączonych tabelach.

 

Kryteria obowiązujące w tegorocznej rekrutacji, ustanowione w 2017 roku przez Radę Miasta Torunia pozostają aktualne i są zawarte w uchwałach Rady Miasta Torunia:

  • nr 552/2017 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania,
  • nr 551/2017 w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, liczby punktów za te kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

 

W celu ułatwienia rodzicom załatwienia spraw formalnych związanych z rekrutacją do różnych placówek, terminy dotyczące przedszkoli i szkół podstawowych są zbieżne. Rekrutacja do przeszkoli i szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019 będzie prowadzona
z wykorzystaniem systemu elektronicznego.

 

 

 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ TERMINY POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO  PRZEDSZKOLI

I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

 

 

Lp. Rodzaj czynności Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 01.03 – 29.03.2018 r. 28.05 – 04.06.2018 r.
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola
i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy
do 11.04.2018 r. do 11.06.2018 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 25.04.2018 r. 15.06.2018 r.
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

25.04 – 09.05.2018 r. 15.06. – 22.06.2018 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 16.05.2018 r. 26.06.2018 r.

 

 

 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW

DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 

Lp. Rodzaj czynności Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do

szkoły podstawowej wraz

z dokumentami

potwierdzającymi spełnianie

przez kandydata warunków lub

kryteriów branych pod uwagę

w postępowaniu rekrutacyjnym

01.03 – 29.03.2018 r. 28.05 – 04.06.2018 r.
01.03 – 16.03.2018r.

dotyczy złożenia wniosku o przyjęcie do oddziałów sportowych

2. Przeprowadzenie prób

sprawności fizycznej, o których

mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy

 

21.03.2018 r. 30.05.2018 r.
3. Podanie do publicznej

wiadomości przez komisję

rekrutacyjną listy kandydatów,

którzy uzyskali pozytywne

wyniki prób sprawności

fizycznej, o których mowa

w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy

 

23.03.2018 r. 30.05.2018 r.
4. Weryfikacja przez komisję

rekrutacyjną wniosków

o przyjęcie do szkoły

podstawowej i dokumentów

potwierdzających spełnianie

przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę

w postępowaniu rekrutacyjnym,

w tym dokonanie przez

przewodniczącego komisji

rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy

do 11.04.2018 r. do 11.06.2018 r.
5. Podanie do publicznej

wiadomości przez komisję

rekrutacyjną listy kandydatów

zakwalifikowanych

i kandydatów

niezakwalifikowanych

25.04.2018 r. 15.06.2018 r.
6. Potwierdzenie przez rodzica

kandydata woli przyjęcia

w postaci pisemnego

oświadczenia

25.04 – 09.05.2018 r. 15.06. – 22.06.2018 r.
7. Podanie do publicznej

wiadomości przez komisję

rekrutacyjną listy kandydatów

przyjętych i kandydatów

nieprzyjętych

16.05.2018 r. 26.06.2018 r.

 

 

 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW

DO ODDZIAŁÓW SPORTOWYCH KLAS WYŻSZYCH NIŻ KLASA PIERWSZA W SZKOLE PODSTAWOWEJ ORAZ ODDZIAŁÓW DWUJĘZYCZNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ

 

Lp. Rodzaj czynności Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do:

–         oddziałów sportowych klas wyższych niż klasa pierwsza w szkole podstawowej

–         oddziałów dwujęzycznych w szkole podstawowej

wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub

kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

18.04 – 17.05.2018 r. 20.07 – 23.07.2018 r.
2. Przeprowadzenie:

–         prób sprawności fizycznej, o których mowa
w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy

–         sprawdzianu kompetencji językowych, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 2 ustawy

21.05 – 05.06.2018 r. 24.07.2018 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów,

którzy uzyskali pozytywne wyniki:

–         prób sprawności fizycznej, o których mowa
w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy

–         sprawdzianu kompetencji językowych, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 2 ustawy

07.06.2018 r. 26.07.2018 r.
4. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do:

–         oddziałów sportowych klas wyższych niż klasa pierwsza w szkole podstawowej

–         oddziałów dwujęzycznych w szkole podstawowej

o świadectwo promocyjne do klasy programowo wyższej

22.06 – 26.06.2018 r.

do godz. 12.00

5. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły

podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie

przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez

przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy

do 27.06.2018 r. do 27.07.2018 r.
6. Podanie do publicznej

wiadomości przez komisję

rekrutacyjną listy kandydatów

zakwalifikowanych

i kandydatów

niezakwalifikowanych

13.07.2018 r. 13.08.2018 r.
7. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 19.07.2018 r. 20.08.2018 r.
8. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

20.07.2018 r. 21.08.2018 r.