DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ DLA STRONY INTERNETOWEJ

WSTĘP

Szkoła Podstawowa nr 14 w Toruniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności dotyczy strony internetowej www.sp14.torun.pl

Szkoła nie posiada aplikacji mobilnej.

Dane teleadresowe placówki:

Szkoła Podstawowa nr 14

87-100 Toruń, ul. Gen. J. Hallera 79

Tel/fax 56 652-05-39

e-mail: szkola@sp14.torun.pl

Data publikacji strony internetowej: 2018.01.26

Data ostatnie aktualizacji: 2021.03.12

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. Część informacji na stronie internetowej ma postać dokumentów PDF, które nie są edytowalne;
 2. Zdjęcia umieszczane na stronie internetowej nie mają podpisów alternatywnych;
 3. Zamieszczone filmy nie mają napisów dla osób głuchych.

Powody wyłączenia:

Strona była budowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Ułatwienia na stronie internetowej:

 1. Wiele artykułów zamieszczamy bezpośrednio w serwisie na stronie głównej (bez linkowania);
 2. Możliwość powiększania tekstu przez wykorzystanie narzędzi przeglądarki;
 3. Mapa strony;
 4. Jasne tło;
 5. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych.

Administrator strony internetowej podejmuje działania w celu poprawy jej dostępności.

Data sporządzenia deklaracji o dostępności:

2021-03-12

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Z sekretariatem szkoły: tel. 56 652 05 39, adres e-mail: szkola@sp14.torun.pl  

PROCEDURA WNIOSKOWO – SKARGOWA

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

Żądanie powinno zawierać:

 1. Dane osoby zgłaszającej żądanie
 2. Wskazanie, o którą stronę internetową chodzi
 3. Sposób kontaktu
 4. Ewentualne określenie alternatywnego sposobu dostępu .

Podmiot publiczny powinien niezwłocznie zrealizować żądanie, nie później niż 7 dni od wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie terminu nie będzie możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informują o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa (przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące). Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej będzie niemożliwe, podmiot może zaproponować alternatywny sposób przekazania informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich – www.rpo.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

 1. Do budynku szkoły dla klas I – III prowadzi jedno wejście główne. Prowadzą do niego schody bez podjazdu dla osób niepełnosprawnych ruchowo poruszających się na wózkach. Po prawej stronie budynku znajduje się winda. Do budynku głównego jest jedno wejście – schody bez podjazdu dla wózków. Do budynku głównego można dostać się również przez od strony parkingu przy basenie basenu gdzie znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich.
 2. Wejścia, korytarze, toalety w sali gimnastycznej są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 3. Informacji o rozkładzie i funkcji pomieszczeń w szkole udzielają woźne w dyżurkach szkół.
 4. Na terenie szkoły znajdują się miejsca parkingowe przeznaczone dla pracowników szkoły oraz pojazdów dostawczych. Parking może być wykorzystywany przez osoby niepełnosprawne.
 5. Budynek dla klas I – III SP jest jednokondygnacyjny. W budynku jest winda.
 6. Główny budynek szkoły jest dwukondygnacyjny. W części podziemnej znajduje się piwnica z pomieszczeniami szatni dla uczniów ora pomieszczeniami technicznymi, kuchnią i stołówką, sale lekcyjne. W budynku szkoły nie ma wind.
 7. Korytarze szkolne mają szerokość powyżej 140 cm.
 8. Klatki schodowe mają szerokość powyżej 120 cm, są zabezpieczone w barierki jednostronne.
 9. Do budynku szkoły można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem.
 10. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego