Komunikat w sprawie wykazu konkursów

Komunikat w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i dotychczasowego gimnazjum oraz uwzględnione w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020

Na podstawie art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2018 poz. 996, z późn. zm.) i art. 20m ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r., poz. 1457 ze zm.) w związku z art. 149, 155, 165 oraz 308 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 r. poz. 60, z późn. zm.) Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty podaje do publicznej wiadomości wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty  (zał.  nr 1, 2)  oraz wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być uwzględniane przez dyrektora szkoły jako szczególne osiągnięcie i wpisywane na świadectwie ukończenia szkoły (zał. nr 3).

Za wysokie miejsca w zawodach określa się uzyskanie tytułu laureata/innego zwycięskiego tytułu lub zajęcie miejsca od I do III.

W przypadku uzyskania przez ucznia wysokiego miejsca w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, które nie zostały umieszczone ww. wykazach, o uznaniu zajętego miejsca i dokonaniu odpowiedniego wpisu na świadectwie decyduje dyrektor szkoły.

Wymienione na świadectwach ukończenia gimnazjum oraz uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 mogą być również zawody wiedzy, artystyczne i sportowe organizowane przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, ujęte przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w wykazach na rok szkolny 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019. (https://kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/main.php?menu=4&item=100&page=7969)

załącznik nr 1 KO

załącznik nr 2 KO

załącznik nr 3 KO

 


Zarządzenie Nr 9/2019 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do: publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych w województwie kujawsko-pomorskim.

Zarządzenie nr 9/2019


Zarządzenie Nr 10/2019 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do: klas I publicznych szkół ponadpodstawowych dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum w województwie kujawsko-pomorskim.

Zarządzenie 10/2019


III Toruńskie Forum Zawodowców

http://www.cku.torun.pl/todmidn/index.php/ogolnie-o-forum