Rekrutacja do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2021/2022

Link do strony naboru do klasy I Szkoły Podstawowej – logowania dla rodziców

Link do komunikatu o naborze do klasy I szkoły podstawowej

Zarządzenie Nr 21 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 27.01.2021 r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych w roku szkolnym 2021/2022

 

PRÓBA SPRAWNOŚCIOWA dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy o profilu sportowym odbędzie się w dniach miedzy 2 a 5 marca 2021 r. Wykaz ćwiczeń obowiązujących na teście dostępny jest poniżej.

Wykaz ćwiczeń obowiązujących na teście

Dzieci na test przychodzą z jednym rodzicem. Rodzic jest zobowiązany do zasłonienia ust i nosa.

Dzieci muszą mieć obuwie sportowe na zmianę i strój sportowy.

Do wniosku o przyjęcie dziecka (w wersji papierowej, złożonego w szkole) musi być dołączona:

  • zgoda rodziców na uczęszczanie kandydata do klasy sportowej (druk do pobrania w systemie naborowym)
    oraz
  • zaświadczenie o bardzo dobrym stanie zdrowia, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.