Zapisy dzieci na obiady w roku szkolnym 2021/2022

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA OBIADY W STOŁÓWCE SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 14

Kartę Zgłoszenia należy przesłać na maila szkola@sp14.torun.pl  lub wydrukować i wrzucić do skrzynki w szkole.

Cena obiadu w roku szkolnym 2021/2022 wynosi 4,50 zł

Wykaz alergenów


Koszt obiadów za miesiąc

koszt obiadów za grudzień 2021 – 67,50 płatne do 10.12.2021 (kwota uwzględnia dzień wolny 18.11.2021 w związku z awarią wodno-kanalizacyjną)

koszt obiadów za listopad 2021 – 81,00 płatne do 10.11.2021

koszt obiadów za październik 2021 – 85,50 płatne do 08.10.2021


Nr Konta: 68 1160 2202 0000 0000 6172 5239


Wniosek o wypłatę należności za obiady – wzór druku


REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ

Zapisy na obiady w stołówce szkolnej.

 1. Zapisy na obiady odbywają się u Pani intendent, na początku września każdego roku szkolnego(dokładną datę ustala dyrektor szkoły).
 2. W pierwszej kolejności zapisani zostają uczniowie, którym obiady finansuje MOPR lub CARITAS oraz uczniowie klas sportowych.
 3. O zakwalifikowaniu ucznia na obiady decyduje kolejność zgłoszenia oraz brak możliwości przygotowania obiadu dla dziecka w domu w związku z godzinami wykonywanej pracy.
 4. Rodzice/opiekunowie prawni ucznia dostarczają zaświadczenie o zatrudnieniu.
 5. W sprawach nieuregulowanych o zapisaniu ucznia na obiady decyduje dyrektor szkoły.

Zasady regulujące wydawanie posiłków w stołówce.

 1. Posiłki wydawane są na przerwach po czwartej i piątej lekcji (godzina 1130 -1150 i 1235 – 1255).
 2. Przerwa po czwartej lekcji przeznaczona jest dla uczniów I-III SP. Uczniowie klas I wchodzą jako pierwsi, pozostali uczniowie w kolejności przychodzenia. W wyjątkowych sytuacjach (zakończenie zajęć lekcyjnych o godzinie 1130, zawody sportowe i inne) uczniowie klas 4-8 SP mogą korzystać ze stołówki na przerwie po czwartej lekcji od godziny 1140;
 3. Przerwa po piątej lekcji przeznaczona jest dla uczniów klas 4-8 SP. Uczniowie SP (z wyjątkiem klas pierwszych), którzy z różnych przyczyn nie zjedli obiadu na poprzedniej przerwie są wpuszczani do stołówki jako ostatni.
 4. Odwołanie obiadu należy zgłaszać do godz. 900 rano w przeddzień nieobecności dziecka w szkole. Odwołać obiad można telefonicznie
  pod numerem telefonu 652-05-39 (sekretariat).
 5. Odwołanie obiadu w dniu nieobecności dziecka w szkole nie zwalnia
  z uiszczenia opłaty za obiad w tym dniu.

Inne zasady regulujące pracę stołówki.

 1. W stołówce obowiązuje cisza.
 2. Na stołówce przebywają wyłącznie osoby jedzące obiady.
 3. Po skończonym posiłku uczniowie korzystający ze stołówki odnoszą brudne naczynia do okienka znajdującego się w korytarzu przy stołówce, a sztućce wkładają do przeznaczonej do tego miski.
 4. Informacje o cenach za obiady, terminach płatności wywieszane są na tablicach informacyjnych znajdujących się w budynkach szkolnych, przy stołówce szkolnej i na stronie internetowej szkoły.
 5. Nieprzestrzeganie terminów płatności powoduje skreślenie z listy uczniów korzystających z obiadów.
 6. Z każdego obiadu 50 gr jest przeznaczone na zakup sprzętów kuchennych niezbędnych do prowadzenia stołówki.
 7. Istnieje możliwość skreślenia ucznia z listy korzystających z obiadów za rażące łamanie przez niego regulaminu stołówki i złe zachowanie.
 8. Wpłaty za obiady dokonuje się na konto :

Szkoła Podstawowa nr 14 w Toruniu, ul. Hallera 79, 87-100 Toruń

nr konta : 68 1160 2202 0000 0000 6172 5239,

tytuł wpłaty: imię i nazwisko ucznia, klasa oraz miesiąc za który jest opłata za obiady.