TERMIN EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W 2021 r.

Termin główny

– język polski – 25.05.2021 r. (wtorek) – godz. 9:00

– matematyka – 26.05.2021 r. (środa) – godz. 9:00

– język obcy nowożytny – 27.05.2021 r. (czwartek) – godz. 9:00

Termin dodatkowy

– język polski – 16.06.2021 r. (środa) – godz. 9:00

– matematyka – 17.06.2021 r. (czwartek) – godz. 9:00

– język obcy nowożytny – 18.06.2021 r. (piątek) – godz. 9:00

Wymagania egzaminacyjne w 2021 r.

Zmiany na egzaminie 2021 r. – prezentacja

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/o-egzaminie/

1.Uczeń zgłasza się na  każdą część egzaminu w miejscu i czasie wyznaczonym przez przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły.
2.Każdy zdający powinien mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (ważną legitymacje szkolną) i okazać go, gdy zostanie o to poproszony.
3.O ustalonej godzinie zdający wchodzą do sali pojedynczo, według kolejności na liście i zajmują wyznaczone im miejsca.
4.Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania i rysowania: pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem,  linijkę.
5.Na egzaminie nie wolno używać korektora.
6.Na egzamin nie przynosimy żadnych urządzeń telekomunikacyjnych (np. telefonów komórkowych) oraz odtwarzająco-nagrywających (np. odtwarzacze mp3, dyktafony).
7.Ich posiadanie może skutkować przerwaniem i unieważnieniem egzaminu

8.Przewodniczący zespołu nadzorującego w obecności przedstawicieli zdających odbiera pakiety z zestawami egzaminacyjnymi i przenosi je do sali egzaminacyjnej
9.Po otrzymaniu zestawu egzaminacyjnego na polecenie przewodniczącego zespołu nadzorującego zdający ma obowiązek:

  • zapoznać się z instrukcją zamieszczona na pierwszej stronie zestawu egzaminacyjnego
  • sprawdzić, czy zestaw jest kompletny, tzn. czy ma wszystkie strony i czy są one wyraźnie wydrukowane, braki zgłasza natychmiast przewodniczącemu zespołu nadzorującego, po czym otrzymuje kompletny zestaw
  • zapisać swój indywidualny kod i datę urodzenia w wyznaczonych miejscach zestawu egzaminacyjnego (uczniowie korzystający z zestawów dostosowanych oraz dyslektycy wyręczani są w kodowaniu przez członków zespołu nadzorującego) oraz umieścić naklejkę z kodem kreskowym w odpowiednim miejscu arkusza egzaminacyjnego.

10. Czas przeznaczony na rozwiązywanie zadań liczony jest od momentu zakończenia czynności organizacyjnych.
11. W czasie trwania egzaminu zadający pracuje samodzielnie i nie zakłóca jego przebiegu, a w szczególności:

  •  nie opuszcza sali egzaminacyjnej
  •  nie opuszcza wyznaczonego mu w sali miejsca
  •  w żaden sposób nie porozumiewa się z innymi zdającymi
  •  nie wypowiada uwag i komentarzy
  •  nie zadaje żadnych pytań dotyczących zadań egzaminacyjnych
  •  nie korzysta z żadnych środków łączności

12. W przypadku niesamodzielnej pracy lub zakłócania egzaminu przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa i unieważnia egzamin danego ucznia.
13. Zdający, który ukończył pracę przed wyznaczonym czasem zgłasza to przewodniczącemu zespołu nadzorującego przez podniesienie ręki i zamyka swój zestaw egzaminacyjny.
14. Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązanie zadań uczniowie kończą pracę z zestawem i stosują się do poleceń przewodniczącego zespołu nadzorującego.