TERMIN EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W 2019 r.

Termin główny

– język polski – 15.04.2019 r. (poniedziałek) – godz. 9:00

– matematyka – 16.04.2019 r. (wtorek) – godz. 9:00

– język obcy nowożytny – 17.04.2019 r. (środa) – godz. 9:00

 

Termin dodatkowy

– język polski – 03.06.2019 r. (poniedziałek) – godz. 11:00

– matematyka – 04.06.2019 r. (wtorek) – godz. 11:00

– język obcy nowożytny – 05.06.2019 r. (środa) – godz. 11:00

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/o-egzaminie/

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W 2019 r.

Terminy egzaminu gimnazjalnego dla młodzieży:

– część humanistyczna – 10 kwietnia 2019 r. (środa)

 • z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9.00
 • z zakresu języka polskiego – godz. 11.00

– część matematyczno-przyrodnicza – 11 kwietnia 2019 r. (czwartek)

 • z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9.00
 • z zakresu matematyki – godz. 11.00

– język obcy nowożytny – 12 kwietnia 2019 r. (piątek)

 • na poziomie podstawowym – godz. 9.00
 • na poziomie rozszerzonym – godz. 11.00

Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego:

– część humanistyczna – 3 czerwca 2019 r. (poniedziałek)

 • z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9.00
 • z zakresu języka polskiego – godz. 11.00

– część matematyczno-przyrodnicza – 4 czerwca 2019 r. (wtorek)

 • z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9.00
 • z zakresu matematyki – godz. 11.00

– język obcy nowożytny – 5 czerwca 2019 r. (środa)

 • na poziomie podstawowym – godz. 9.00
 • na poziomie rozszerzonym – godz. 11.00
 • Uczniowie z dysleksją rozwojową na rozwiązanie zestawów egzaminacyjnych mają więcej czasu.

1.Uczeń zgłasza się na  każdą część egzaminu w miejscu i czasie wyznaczonym przez przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły.
2.Każdy zdający powinien mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (ważną legitymacje szkolną) i okazać go, gdy zostanie o to poproszony.
3.O ustalonej godzinie zdający wchodzą do sali pojedynczo, według kolejności na liście i zajmują wyznaczone im miejsca.
4.Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania i rysowania: pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem,  linijkę.
5.Na egzaminie nie wolno używać korektora.
6.Na egzamin nie przynosimy żadnych urządzeń telekomunikacyjnych (np. telefonów komórkowych) oraz odtwarzająco-nagrywających (np. odtwarzacze mp3, dyktafony).
7.Ich posiadanie może skutkować przerwaniem i unieważnieniem egzaminu

8.Przewodniczący zespołu nadzorującego w obecności przedstawicieli zdających odbiera pakiety z zestawami egzaminacyjnymi i przenosi je do sali egzaminacyjnej
9.Po otrzymaniu zestawu egzaminacyjnego na polecenie przewodniczącego zespołu nadzorującego zdający ma obowiązek:

 • zapoznać się z instrukcją zamieszczona na pierwszej stronie zestawu egzaminacyjnego
 • sprawdzić, czy zestaw jest kompletny, tzn. czy ma wszystkie strony i czy są one wyraźnie wydrukowane, braki zgłasza natychmiast przewodniczącemu zespołu nadzorującego, po czym otrzymuje kompletny zestaw
 • zapisać swój indywidualny kod i datę urodzenia w wyznaczonych miejscach zestawu egzaminacyjnego (uczniowie korzystający z zestawów dostosowanych oraz dyslektycy wyręczani są w kodowaniu przez członków zespołu nadzorującego) oraz umieścić naklejkę z kodem kreskowym w odpowiednim miejscu arkusza egzaminacyjnego.

10. Czas przeznaczony na rozwiązywanie zadań liczony jest od momentu zakończenia czynności organizacyjnych.
11. W czasie trwania egzaminu zadający pracuje samodzielnie i nie zakłóca jego przebiegu, a w szczególności:

 •  nie opuszcza sali egzaminacyjnej
 •  nie opuszcza wyznaczonego mu w sali miejsca
 •  w żaden sposób nie porozumiewa się z innymi zdającymi
 •  nie wypowiada uwag i komentarzy
 •  nie zadaje żadnych pytań dotyczących zadań egzaminacyjnych
 •  nie korzysta z żadnych środków łączności

12. W przypadku niesamodzielnej pracy lub zakłócania egzaminu przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa i unieważnia egzamin danego ucznia.
13. Zdający, który ukończył pracę przed wyznaczonym czasem zgłasza to przewodniczącemu zespołu nadzorującego przez podniesienie ręki i zamyka swój zestaw egzaminacyjny.
14. Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązanie zadań uczniowie kończą pracę z zestawem i stosują się do poleceń przewodniczącego zespołu nadzorującego.